รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  21 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  11 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
      นิเทศศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก

  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ในระดับดี

  5. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

  6. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

  7. มีจิตบริการ (Service Mind) บุคลิกภาพดี กระตือรือร้น ขยัน มุ่งมั่น อดทน เสียสละ มีความละเอียด รอบคอบใน
      การทำงานได้เป็นอย่างดี

  8. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)          คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 5   คะแนน     หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน     หรือ

  TOEFL-ITP                                 คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน    หรือ

  TOEFL-CBT                                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน    หรือ

  TOEIC                                       คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน    หรือ

  MU GRAD Test                         คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน      หรือ

  MU - ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 84 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  64
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  180
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  600
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา ข้อมูลประวัตินักศึกษา จัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา การตรวจสอบ
      คุณวุฒิของนักศึกษา

  2. รวบรวม คำนวณ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดทำสถิติข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล  
       สารสนเทศนักศึกษา

  3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic หรืองานนำเสนอ เพื่อประกอบนโยบายต่าง ๆ

  4. สรุปและเสนอเนื้อหาเข้าที่ประชุม โดยสามารถจัดทำเนื้อหารูปแบบของข้อความ และสไลด์ประกอบการนำเสนอได้

  5. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของงานทะเบียนและประมวลผล
       โดยสามารถสรุปเนื้อหาในการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และประสานงานดูแลการเตรียมอาหารเครื่องดื่มได้

  6. ปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ภายในกองบริหารการศึกษา

  7. ปฏิบัติงาน ณ One Stop Service ของกองบริหารการศึกษา

  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :