รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของสำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  15 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  28 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการศึกษา ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารและการพัฒนา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรณีหากวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา ไม่อยู่ในเกณฑ์กำหนดของ ก.พ. ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ตามนัยมาตรา ๘(๑๐) และมาตรา ๑๓(๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

  ๒. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๔. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน และมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ

  ๕. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ๖. เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ

  ๗. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี

            ๘. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยจะต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนี่งดังนี้

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT (Internet Based)

  - TOEFL ITP

  - TOEFL CBT

  - TOEIC

  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  - MU-ELT ไม่ตำกว่า ๕๖ คะแนน

  กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ให้สามารถบรรจุและแต่งตั้งได้

                     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยามหิดลที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินสองปี นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษาจนถึงวันที่ปิดรับสมัครสรรหาหรือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่งประเภทสนับสนุน คุณวุฒิปริญญาตรี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  ตำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” เป็นตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของสำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด้านการศึกษา การประสานงาน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ กับบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน ได้แก่ การสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดสัมมนา การประชุมวิชาการ การฝึกอบรมและพัฒนา การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสำนักงานฯ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  . ด้านการปฏิบัติการ

      (๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางาน          ด้านวิชาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง

      (๒) ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

      (๓) จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

      (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

      (๕) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน

      (๖) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา

  . ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

  . ด้านการประสานงาน

      (๑) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด

      (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  . ด้านการบริการ

      (๑) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ สัมมนา และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

      (๒) ผลิตคู่มือ แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษาเบื้องต้น แก่นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและสะดวก

      (๓) ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนา เกี่ยวกับการการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

                (๔) เผยแพร่การศึกษา เช่น เขียนสื่อประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทําวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก : ๑) ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

                                        - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

                                        - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                     ๒) ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

                                         - สอบสัมภาษณ์

                                        - ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้องค์กรของคณะฯ

                                     ๓) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

                                     ๔) มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นอันสิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

  สวัสดิการการรักษาพยาบาลประกันสังคม

  สวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002840-60 ต่อ 1006-1110
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :