รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  23 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  7 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 25-35 ปี
  2. เพศชาย (ต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับผิดชอบเปิด-ปิด ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องบรรยาย พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ หากพบว่าชำรุดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที
  3. ทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 8,690 บาท และเงินค่าครองชีพ 1,500 บาท รวม 10,190 บาท

  สวัสดิการ :  ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี 

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :