รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  4 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                        

  ๒. มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม งานด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและสายอาชีพ การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีความรู้ในด้านระบบ ERP ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๓. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี และมีต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครผ่านตามเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๒๙

  TOEFL- ITP

  ๓๙๐

  TOEFL- CBT

  ๙๐

  TOEIC

  ๔๐๐

  MU GRAD Test

  ๓๖

  MU ELT

  ๕๖

  ๔.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่    

  ๕.  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๖.  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

  ๗.  มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ ปรับตัวและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  งานทางด้านความก้าวหน้าในสายวิชาการและสายสนับสนุน

  ๒.  การสรรหาคัดเลือกบุคคล และการบรรจุแต่งตั้ง

  ๓.  การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร

  ๔.  การดำเนินการในการไปราชการ ประชุม  ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ

  ๕.  การประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

  ๖.  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ

  ๗.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑.  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

  ๒.  สอบข้อเขียน

  ๓.  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐  บาท  หรือวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๔๔๐  บาท  (บวกค่าประสบการณ์)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ต่อ 1119, 1126-1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :