รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา 
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นเวรเป็นกะได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกจุดเก็บเงินพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ และบุคลากรประจำคณะฯตามใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน และให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามแก่ผู้มารับบริการ  
  • ดำเนินการบันทึกการใช้สิทธิเงินเชื่อค่ารักษาพยาบาล/ส่วนลดทุกประเภท และจัดทำสรุปรายรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน พร้อมทั้งนำส่งเงินรายได้เข้าตู้นิรภัยตามใบสรุปรายงาน
  • ให้บริการออกใบเสร็จรับเงินระบบ SAP รับชำระเงินบริจาค ค่าที่จอดรถและรายได้อื่นๆ ออกใบเสร็จรับเงิน Z-Receipt กรณีคืนเงินบางส่วน ออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม่ทดแทน กรณีเพิ่มเงินรายการที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในระบบ Billing ได้ 
  • บริหารจัดการเรื่องการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและคืนเงิน รวมทั้งสรุปยอดรายงานการนำส่งเงินค่ารักษาพยาบาลประจำวัน จัดทำเอกสารปรับปรุงรายการลูกหนี้เงินเชื่อ รวมทั้งดูแลระบบการตรวจสอบสิทธิและการตัดวงเงินนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  • ควบคุมดูแลเงินทดรองจ่ายบัญชีเงินยืมเพื่อเงินทอน รวมถึงการบริหารเงินหมุนเวียนสำหรับแลกเงินจากธนาคารและจัดเตรียมเงินทอน พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปเงินสดหมุนเวียนการจัดเงินทอน
  • รวบรวมเก็บเงินสดและใบเสร็จมัดจำระหว่างวันนำฝากธนาคาร พร้อมสรุปยอดเงินนำฝาก
  • ให้บริการรับชำระเงิน ณ ร้าน Rama Health Shop พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน (ฉบับย่อ) และนำส่งเงินเข้าบัญชีรายได้คณะฯ ตามใบสรุปยอดขายประจำวันและจัดทำรายงานการขายรายวัน 
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :