รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (หน่วยสิทธิประโยชน์ รับเฉพาะเพศหญิง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  17 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ร่วมดำเนินการระดมทุนเพิ่มรายได้สมทบทุนเข้ากองทุนต่างๆ โดยการจัดตั้งตู้รับบริจาคตามจุดตลอดจนประสานงานการเปิดไขตู้กับหน่วยงานต่างๆ  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
  2. ดำเนินการประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการะคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์ สื่อมวลชน และศิษย์เก่าแพทย์ ญาติของบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ที่มารับการตรวจรักษา ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ดำเนินการประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีอุปการคุณกรณีต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
  3. ดำเนินการจัดเก็บสถิติการให้บริการตรวจรักษาพยาบาลของผู้อุปการคุณตลอดจนจัดทำแบบสอบถามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ                                                      
  4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กิจกรรมระดมทุน งานพิธีการงานรับเสด็จฯ ตลอดจนงานต้อนรับและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ประสานงานดำเนินการเปิดตู้รับบริจาคและตรวจนับเพื่อนำส่งเงินให้กับฝ่ายการคลัง
  5. ร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของคณะฯ เช่น กิจกรรมลอยกระทง พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะฯ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. การตรวจสุขภาพประจำปี
  4. เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว
  5. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  6. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  7. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  8. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  9. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  10. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  11. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  12. เงินสวัสดิการสงเคราะห์
  13. ทุนการศึกษาบุตร

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :