รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยสอบทานทรัพยากรสุขภาพ)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  25 กรกฎาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ทำงาน ด้านคำศัพท์ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีทักษะคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สอบทานทรัพยากรสุขภาพตามหลักฐานที่ปรากฏในเวชระเบียนผู้ป่วยในทุกคน ประจำวันให้ถูกต้องครบถ้วนในระบบ eHis ก่อนผู้ป่วยทำการจำหน่ายออกจากระบบ
  2. บันทึกทรัพยากรที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามคำสั่งการรักษาในหอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ ประจำวันทุกรายและบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขย้อนหลัง 1 วัน ทุกวันในระบบ eHis 
  3. รวบรวม วิเคราะห์ สรุปข้อมูลและรายงานผลดำเนินงานการสอบทานทรัพยากรสุขภาพต่อผู้บริหาร
  4. ให้คำปรึกษาการบันทึกทรัพยากรสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ
  5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาในการบันทึก / สอบทานทรัพยากรสุขภาพ เมื่อเกิดปัญหาในการบันทึก / สอบทานการรักษากับบุคลากรในหอผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  6. ประชุมหน่วยสอบทานทรัพยากรสุขภาพ พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
  7. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามที่กำหนด
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และเป็นทีมปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วย UR เช่น ด้านธุรการ ด้าน HR ด้านพัสดุ ด้านพัฒนาคุณภาพ ด้านสารสนเทศ และด้านงานจัดการประชุม เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ความรู้ทั่วไป ประกอบด้วย ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม และความรู้รอบตัว
  ปฏิบัติ : สอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ Word, Excel
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :