รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (ให้การรักษาพยาบาล)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์ (บางพลี)
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและวุฒิบัตรฯ          

  ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด           

  มีทักษะพื้นฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 

  มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานบุคคล/หน่วยงานต่างๆได้ดี             

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ให้บริการผู้ป่วย (Patient care) ตามมาตรฐานวิชาชีพและระเบียบปฏิบัติของดรงพยาบาล โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย 

  สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นและแนวทางการรักษา    

  ร่วมมือกับบุคลากรวิชาชีพอื่นในการให้บริการสุขภาพ/สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชาที่เกี่ยวข้อง       

  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  การสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต + วุฒิบัตร ขั้นต่ำ 28,120 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
  • ค่าประกันรายได้ขั้นต่ำ 100,000 ขึ้นไป
  • เงิน พ.ต.ส. 10,000 - 15,000 บาท 

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน 
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-839-5030
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :