รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 • เปิดรับสมัคร :
  27 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒.  อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  ๓.  มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ๔.  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Hardware & Software

  ๕.  มีความรู้ในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย

  ๖.  มีความรู้ในการควบคุม ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องคอมพิวเตอร์  ตามคำสั่งหรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครือข่ายระบบสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน
  2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ดูแลและให้บริการในด้านการเรียนการสอน/การประชุมผ่านระบบ online
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. ภาคการสอบข้อเขียนประกอบด้วย

       - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

      - ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์

    ๒. ภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกอบด้วย

       - สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  - อัตราเงินเดือนวุฒิขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ ๑๑,๕oo บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ ๗๘๕ บาท  รวมเป็น  ๑๒,๒๘๕  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :