รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  29 มิถุนายน 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  20 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  - อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

  - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์  

   - มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์

   - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  - มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานในห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์

  - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

  - มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้) ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

  - มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตใจการให้บริการ

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม MS Office, Google Application และ IT ในงานที่เกี่ยวข้องได้

  - หากมีความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการสอน/การวิจัยทางด้านเคมีคลินิก/ด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานในโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQA)

  • รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ ในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
  • คัดเลือกและจัดหาวัตถุตัวอย่างให้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงาน
  • กำหนดวิธีการจัดการวัตถุตัวอย่างให้ครอบคลุมการจัดเก็บ การจัดเตรียม การบรรจุการชี้บ่ง การขนส่ง การเก็บรักษา และการจำหน่าย
  • กำหนดวิธีการในการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน และความคงทนของวัตถุตัวอย่าง
  • กำหนดวิธีการ Characterized หรือการหาค่า assign value ของวัตถุตัวอย่างรวมถึงค่าความไม่แน่นอนของ assign value
  • เลือกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลความสามารถห้องปฏิบัติการสมาชิกโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • รับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดของโครงการให้มีเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดทำคู่มือสมาชิกประจำปี
  • จัดทำและปรับปรุงเอกสารทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโปรแกรม
  • รับผิดชอบในการจัดทำรายงานผลโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ และการจัดส่งผลให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกโครงการ
  • ดำเนินการแก้ไขปัญหา และควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการ
  • กำหนดวิธีการทวนสอบความถูกต้องของวิธีการที่ใช้ในการทดสอบ และความถูกต้องของเครื่องมือต่างๆ
  • ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บบันทึกคุณภาพและข้อมูลทางวิชาการได้

  2. รับผิดชอบปฏิบัติงานช่วยสอนภาคปฏิบัติการแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรมระยะสั้น 

  3. พัฒนางานวิชาการทางเทคนิคการแพทย์หรือปฏิบัติงานวิจัย และ/หรือช่วยปฏิบัติงานวิจัย

  4. ทำหน้าที่บำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องมือวิเคราะห์ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากเอกสารและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี เดือนละ 20,090 บาท

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การตรวจสุขภาพประจำปี
  เงินเพิ่มเติมใบประกอบวิชาชีพ
  ค่าทำงานล่วงเวลา
  ประกันสังคม
  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  เงินชดเชย

 • หมายเหตุ :
  กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :