รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รับเฉพาะผู้หญิง)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  4 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  24 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  1 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  งานโรงพยาบาล งานด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม หรืองานด้านการต้อนรับและบริการ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา (ต้องแนบเอกสารคุณวุฒิตามประกาศ หากไม่ปรากฏหลักฐานจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการช่วยเหลือ ชอบพบปะพูดคุย สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี 
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักบริการ  
  • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และทำงานเป็นกะได้  
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ให้เกิดความพึงพอใจโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง                               
  • ให้ข้อมูการแนะนำขั้นตอนการรับบริการ การแนะนำจุดบริการ การปิด-เปิดให้บริการคลินิกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง               
  • ประสานงานให้ผู้รับบริการและตอบสนองการบริการให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัยสูงสุด                   
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานและที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ     
  • ให้บริการกับผู้รับบริการทุกกลุ่ม เช่น ผู้รับบริการคลินิกทั่วไป คลินิกนอกเวลา คลินิกอาจารย์แพทย์ (Premuim) 
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  5  วัน
  • ตรวจสุขภาพ และประวัติอาชญากรรม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ปวส. 15,400 บาท  

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :