รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  11 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุตั้งแต่ 20-35 ปี สัญชาติไทย

  3. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสัตวบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสุขภาพสัตว์ ตรวจรักษาสัตว์

  2. ประสานงาน ให้คำปรึกษาและแนะนำ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ระหว่างเจ้าของสัตว์และสัตวแพทย์

  3. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคนงานที่ทำหน้าที่พยาบาลสัตว์ป่วย

  4. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมในการตรวจรักษาและวินิจฉัย

  5. ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ต่างๆ

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  กำหนดสอบวันที่ 11 สิงหาคม 2565
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :