รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  15 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีทักษะการพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี-ดีมาก
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internetและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงการจัดทำ มคอ.๒, มคอ.๓ และ มคอ.๕ และ การประกันคุณภาพการศึกษา
  5. หากสามารถออกแบบ และจัดทำ Infographic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษาหรือภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีทักษะทางด้านการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน รักงานบริการและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
  8. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.๘ หรือ สด.๔๓ ด้วย
  9. ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการด้านบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก (นานาชาติ) รวมถึงการจัดทำ มคอ.๒, มคอ.๓,มคอ.๕ และ มคอ. ๗ และประสานงานการจัดการเรียนการสอน
  2. ดำเนินการด้านเอกสาร ข้อมูล ในหลักสูตรที่รับผิดชอบเพื่อประกอบการจัดทำประกันคุณภาพในด้านต่างๆ อาทิ EdPex, AUNQA, CHE QA, PA ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
  3. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษา ข้อมูลทะเบียน การเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านการศึกษา
  4. ปฏิบัติงานบริการวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ปฏิบัติงานด้านทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลการประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุมด้านการศึกษา
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  • การสอบข้อเขียน
  • การสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท 
  • ประกันสังคม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน)
 • หมายเหตุ :
  รับสมัครผ่านทางระบบ E-Recruitment เท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002637
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :