รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารการศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  27 กรกฎาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
  2. อายุไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ – ใบสด.๘)
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล
   การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประชุม
  5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  6. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน อดทน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้
  7. มีความสามารถในบริหารโครงการ การวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนมีความสามารถในการสรุปผล
  8. การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการประชุม
  9. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  10. มีจิตบริการ (Service Mind) กระตือรือร้น ขยัน อดทน เสียสละ มีความละเอียดรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี สามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้
  11. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เตรียมความพร้อมและประสานงานการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น จัดทำวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น
  2. ดำเนินการงานรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัย เช่น (ร่าง) ประกาศต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของการรับสมัครนักศึกษา และตรวจสอบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น
  3. ดำเนินงานและประสานงานการรับเข้านักศึกษากรณีพิเศษ เช่น โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
  4. ดำเนินงานสถาบันสมทบ/ร่วมสอน เช่น การจัดทำข้อตกลงฯ (MOU) และการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบันสมทบเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันร่วมสอน เป็นต้น
  5. ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน (มหิดล – กองทัพ – เกษตรศาสตร์ – ธรรมศาสตร์)
  6. ปฏิบัติงานการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกองบริหารการศึกษา
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-4574 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :