รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักบริหารงานวิจัย (สำนักงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  7 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  25 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  17 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำวิจัยตลอดกระบวนการ ตั้งแต่เขียนโครงร่าง การวิจัย การขอจริยธรรมการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผลและการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร :

  1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป
  2. อายุไม่เกิน 40 ปี
  3. เพศชาย/หญิง (ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร โดยได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ หรือในสาขาอื่น ๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานโครงการวิจัย
  2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำวิจัยตลอดกระบวนการ ตั้งแต่เขียนโครงร่าง การวิจัย การขอจริยธรรมการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผลและการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่
  3. มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet/  Video Conference Meeting Program และ SPSS หรือโปรแกรมในการวิเคราะห์ได้ใน ระดับดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี พร้อมทั้ง มีความคิดในเชิงบวกและมีความทุ่มเทในการทำงาน
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสาร อ่าน เขียน พูดในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลคะแนนที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ :  

  1. รับผิดชอบด้านการประสานงานในการยื่นข้อเสนอขอทุนวิจัยทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ ประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าโครงการวิจัย/ แผนงานวิจัย ในด้านการจัดทำเอกสารหลังการอนุมัติทุน จัดทำสัญญารับทุน การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และการจัดการเอกสารด้านการปิดโครงการวิจัย
  2. รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ ประสานงานและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทุกประเภท ให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ                ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย
  3. เก็บข้อมูล และบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ ในเรื่องโครงการวิจัย   ที่ได้รับทุนทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ
  4. รับผิดชอบในด้านการประสานงานหรือการบริหารจัดการให้กับโครงการวิจัย/ แผนงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จากหัวหน้าโครงการ/แผนงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย (ประเภททุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย)
  5. รับผิดชอบในด้านการจัดเตรียม/ตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อขอจริยธรรมการวิจัยในคนให้กับโครงการวิจัย/ แผนงานวิจัย (ประเภททุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย)
  6. รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขอทุนวิจัย กฎระเบียบด้านการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
  7. ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานวิจัย/ โครงการวิจัย อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :    

  1. พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและเอกสารประกอบตามความเห็น ของคณะกรรมการฯ

  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง

  3. สอบสัมภาษณ์

  (คณะกรรมการฯ อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามประกาศอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หมายเหตุ :
  หมายเหตุ : กรณีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ให้ผู้มีสิทธิสอบแสดงหลักฐานยืนยันผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR หรือผลการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่มีผลการตรวจไม่เกิน ๑ วัน (นับถึงวันสอบ) ก่อนเข้ารับการสอบข้อเขียน หากผู้มีสิทธิสอบไม่มีหลักฐานดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเข้ารับการสอบข้อเขียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNfCx7xcMSaKSexAe7bbiB5Or4IAuWq4as8XsMuC0FjMzPDg/viewform
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4419040 ต่อ 47
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :