รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (-)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานวิจัยเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยมีประสบการณ์ทำงานวิจัย หลากหลาย เช่น งานวิจัยสารสกัดจากพืช งานเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค LC/MS-MS งานวิจัยในเซลล์ เป็นต้น

  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และมี

      ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

  ๑) IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓ หรือ

  ๒) TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ

  ๓) TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

  ๔) TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ

  ๕) TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  ๖) MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ

  ๗) MU - ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  ๔. มีศักยภาพในการทำงานวิจัยด้านการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของอาหารสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการในมนุษย์ เช่น มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน หรือมีคุณวุฒิด้านการกำหนดอาหาร

  ๕. มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดีและกระตือรือร้นในการทำงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค

      ประจำตัว

  ๖. ไม่เคยต้องโทษจำคุก

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ปฏิบัติงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ โดยเน้นการวิจัยด้านพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย งานวิจัยความปลอดภัยของอาหารใหม่ (novel food) และประสิทธิผลของอาหารสุขภาพ (functional food)  

  ๒. วางแผนโครงการวิจัย ดำเนินงานวิจัย วิเคราะห์ผล เขียนรายงานวิจัยและบทความวิชาการ (review article)

  ๓. ให้บริการทางวิชาการ เช่น งานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (novel food) งานวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ (active compound) งานทบทวนวรรณกรรมเพื่อการคัดเลือกวัตถุดิบสุขภาพ (functional ingredients) งานทบทวนวรรณกรรมเพื่อการขอการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (health claims) เป็นต้น

  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ  ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :