รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยอาจารย์ (ผู้ช่วยสอนในรายวิชา ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร )
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  19 สิงหาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร:

  1. เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2.ผู้สมัครต้องมิได้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานประจำ หรือสังกัดหน่วยงานใด ๆ ระหว่างเข้าทำงาน  ที่คณะศิลปศาสตร์  ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีความจำเป็นต้องทำงานพิเศษอื่น งานนั้นต้องไม่กระทบกับเวลาปฏิบัติงานของตำแหน่งผู้ช่วยสอน

  3.ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ผู้ช่วยสอนจะมีภาระงานสอนในรายวิชา ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างน้อย 4 กลุ่ม รวมทั้งต้องรับผิดชอบภาระงานอื่นๆ เช่น การตรวจแบบฝึกหัด การตรวจข้อสอบ                 

   2. การคุมสอบ การประชุมและการจัดกิจกรรมของรายวิชาหรือของสาขาวิชาภาษาไทย เป็นต้น

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก :  สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน :  คุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท

 • หมายเหตุ :
  หากผู้สมัครยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเอกสาร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :