รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 23-30 ปี
  2. เพศ ชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีการศึกษา
  4. มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), โปรแกรมสำหรับการประชุม/ อบรม/ สอบ Online เช่น Webex, Zoom, Microsoft Teams
  6. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง และมีบุคลิกภาพดี
  7. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและองค์กร และมนุษยสัมพันธ์ดี
  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ (หากจำเป็น)
  9. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  1. ระบบงานรับนักศึกษาเข้า
  2. ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
  3. ระบบงานจัดการเรียนการสอน ประสานงานหัวหน้าวิชาและผู้สอน ประเมินรายวิชา
  4. ระบบงานจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  5. ระบบงานสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  6. ระบบงานปรับปรุง/ พัฒนา และประเมินหลักสูตร
  7. ระบบการจัดทำ มคอ. 3-7
  8. ระบบการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ :    ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :