รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  3 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ ด้าน Health Economics/HTA/Public Health/Epidemiology/Health policy and Health system research/Social science จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายทางด้านสุขภาพ ระบบสาธารณสุข และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาเป็นงานวิจัยเชิงนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือจัดทำเป็นคู่มือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศในการอ้างอิงและวิจัยนโยบายเชิงสุขภาพและระบบสาธารณสุขไทย ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
  2. เขียนโครงร่างวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล เขียน Manuscript รวมถึง Submit ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
  3. รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพและระบบสาธารณสุขในประเทศไทย เปรียบเทียบฐานข้อมูลสุขภาพในประเทศไทยกับต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพและสาธารณสุขไทย รวมทั้งพลักดันให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานการวิจัยในรูปบทความทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและอื่นๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ
  5. ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและส่งเสริมการวิจัยเชิงนโยบายด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุขแก่อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งการควบคุมวิทยานิพนธ์และการดูแลนักศึกษาหลังปริญญา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สัมภาษณ์ : ด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 32,450 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ