รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • เพศ หญิง/ชาย อายุ 18-45 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีมาก
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  สนับสนุนงานวิจัย

  • เก็บข้อมูลด้านการวิเคราะห์ วิจัย และรายงานผลความคืบหน้าการทำวิจัย รวมถึงช่วยเหลือแพทย์ที่มาติดต่อด้านการวิจัยเกี่ยวกับการนอนหลับได้
  • บริหารจัดเก็บ สร้างฐานข้อมูลของสาขาวิชาฯ

   

  สนับสนุนงานการเรียนการสอน

  • ประสานงานและดำเนินการต่าง ๆของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของสาขาวิชาฯ เช่น มคว.1-3, WFME และการจัดการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาละหลังปริญญาของภาควิชา

   

  สนับสนุนงานบริการ

  • ดำเนินการจัดการแผนงานให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และติดตามผลผู้ป่วยได้

   

  สนับสนุนงานธุรการ

  • จัดทำจดหมายโต้ตอบกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงลงทะเบียนรับ-ส่ง จดหมายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
  • บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของสาขาวิชาฯ
  • ดูแลและตรวจสอบการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี
  • จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • เบิกเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ
  • แจ้งเตือนการนัดหมายต่าง ๆ ให้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ
  • ลงข้อมูลภาระงานอาจารย์ในระบบ

   

  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก
   • สอบสัมภาษณ์
   • สอบการปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาโท  23,440  บาท

   

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :