รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การเรียนการสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือการทำวิจัย หรือการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์หรือกฎหมายและมาตรฐานอาหาร หรือนโยบายด้านอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (Food Science and Technology) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development) หรืออาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือการทำวิจัย หรือการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์  หรือกฎหมายและมาตรฐานอาหาร (Food Laws and Regulation) หรือนโยบายด้านอาหาร (Food Policy) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี  และมีหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนดังนี้

  - IELTS (Academic Module)

  - TOEFL IBT (Internet Based)

  - TOEFL- ITP

  - TOEFL- CBT

  - MU GRAD Test  ไม่ต่ำกว่า  ๘๐ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

        ๑. จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรอื่นๆ ภายในสถาบันโภชนาการตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๒. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

        ๓. ทำวิจัย หรือปฏิบัติงานในโครงการวิจัยต่างๆ

       ๔. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ

       ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และนำเสนอการสอนหรืองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ ๒๐ นาที   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  ขยายเวลารับสมัครเนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :