รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเทคนิคการแพทย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  12 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 กรกฎาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-1
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  3. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานและตัดสินใจในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Offices, Microsoft Excel Google Drive ได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการใช้ Internet เพื่อสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสารทาง E-mail ได้
  6. มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและมีความโอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ มีความละเอียดรอบคอบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  7. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านธุรการภายในภาควิชาฯ
  • ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ
  • จัดเก็บและทำลายเอกสาร
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
  • จัดทำเอกสารเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • เบิก-จ่าย วัสดุ-ครุภัณฑ์ ของภาควิชา และโครงการ EQAs

          2. ปฏิบัติงานด้านธุรการของโครงการ EQAs โดยการตั้งงบเบิก-จ่าย ประจำปี

         3. ติดต่อประสานงานระดับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

         4. ติดต่อประสานงานกับนศ.ระดับ ป.ตรี-โท-เอก ในภาควิชาฯ

         5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  : พิจารณาเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน    15,000 บาท
  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครและแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024414371 ต่อ 2824
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :