รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักนิเทศศิลป์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  22 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางศิลปกรรม นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อต่างๆ
  2. มีความรู้ความสามารถในงานนิเทศศิลป์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความคิดสร้างสรรค์
  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  4. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe IIIustrator, Photoshop, Adobe Indesign หรือ PageMaker
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  7. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  8. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ออกแบบชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปสเตอร์แผ่นพับ factsheet infographic สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัลและออนไลน์  ป้ายบอกทาง ป้ายสัญลักษณ์ ป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ สูจิบัตร ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพที่กำหนด และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร
  2. ออกแบบชิ้นงานประเภทหนังสือ รายงาน วารสาร  policy/research brief ภาพประกอบ
  3. ออกแบบชิ้นงานประเภทนิทรรศการ สื่อมัลติมีเดีย การออกแบบโครงร่างและองค์ประกอบภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website Designer)
  4. ดูแล ประสานงานการผลิต ติดตั้งชิ้นงานสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารประเภทหนังสือรายงาน และป้ายประเภทต่างๆ
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์(Shortlisted candidates)
  2. รอบสอง สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4410201-4 ต่อ 224
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :