รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  18 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  25 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านงานบริหารพัสดุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารพัสดุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ และหากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง การเปิด L/c การซื้อดร๊าฟท์  ตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบเอกสารการดำเนินการจัดหา  พร้อมนำเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนงาน
  • การจัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดหา  พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรค  และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดหา
  • การจัดทำสัญญา
  • ดำเนินการตรวจรับพัสดุ  การแจ้งการปรับ  การแจ้งสงวนสิทธิการปรับ  การจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  การขออนุม้ติ การเบิก-จ่าย  รวมทั้งนำเสนอความเห็นกรณีการแก้ไขใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง  การแก้ไขสัญญา
  • ดำเนินการจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท  
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ  

   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :