รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  24 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี - โท 

   2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทุนการศึกษา บริหารโครงการ และ/หรือ การประสานงานต่างประเทศ
           2-3 ปี ขึ้นไป 

  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  4. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
      นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                        

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  78
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  547
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  210
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  700
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำงานภายใต้การบริหารงานของประธานหลักสูตรฯ
  2. งานบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การรับสมัครนักศึกษาทุน กระบวนการรับเข้านักศึกษา การจัดการเรียนการสอน
  3. เป็นตัวแทนของหลักสูตรฯ ในการติดต่องานกับทั้งภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ (ในภูมิภาคและเอเชียแปซิฟิค) และเครือข่ายภูมิภาคอื่น ๆ และกับ Global Campus Program
  4. ประสานงานด้านวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรมโครงการ การจัดการทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับแหล่งทุนการศึกษา การประชุม กิจกรรมวิชาการ
  5. รวบรวม จัดทำรายงานการดำเนินงานภายใต้คำแนะนำของประธานหลักสูตร เพื่อนำส่งแก่ผู้สนับสนุนทางด้านการเงิน
  6. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แหล่งทุน ในด้านการสื่อสารโครงการ กิจกรรมโครงการ
  7. ประสานงานภายในหน่วยงานเช่น ฝ่ายการเงิน นักวิชาการศึกษาและผู้ประสานงานนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม 
   แผนงบประมาณ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

  เอกสารการสมัครงาน

  1. จดหมายสมัครงาน
  2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
  3. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 2 ฉบับ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท /ปริญญาโท 23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0813-5 ตามวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ