รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  22 กันยายน 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ การเขียน web application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรม SOL, ASP, Net มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. บริหารจัดการระบบ ISCV และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ดูแลระบบ ISCV ที่มีการเชื่อมต่อไปใช้งานในสาขาวิชาต่างๆ Med. CVT และกุมาร
  3. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ 
  3.1 รวบรวมและนำข้อมูลปัญหามาวิเคราะห์ 
  3.2 ออกแบบการทำงานของระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
  3.3 ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานและประสานงานระหว่างผู้ใช้งานกับนักพัฒนาระบบ 
  3.4 วิเคราะห์ / ประเมินผลเพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบ 
  3.5 มีการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. การดูแลและบริหารจัดการการใช้งานระบบโรงพยาบาล  
  4.1 จัดเก็บปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลใหม่และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  4.2 ประสานงานและติดตามปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4.3 จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานและคณะฯ
  5. ประชุมคณะทำงานทีม IT เพื่อวางแผนจัดทำร่างวางแผนการทำงานประจำปี หรือแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ 
  6. จัดทำทะเบียน, วางแผนทดแทนและบำรุงรักษา และส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Hardware ที่เสื่อมสภาพ
  7. บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (user account) กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน authentication & authorization ในการใช้งานระบบต่างๆ ของศูนย์โรคหัวใจฯ
  8. ดูแลการทำงานของ ISCV และแก้ไขปัญหาของระบบ 
  9. บริหารจัดการ / ประสานงานกับบริษัทฯ ด้าน software เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  10. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงแผ่น CD และลงข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ ISCV
  11. ภาระงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร ได้แก่ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์โรคหัวใจฯ และคณะฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯ กำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ