รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • เปิดรับสมัคร :
  11 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  29 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  28 ตุลาคม 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  28 ตุลาคม 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณลักษณะ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ด้านการเงิน การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
  • มีความสามารถในการวางแผนการทำงานประจำ และ/หรือการจัดทำโครงการต่าง ๆ ประจำปีที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ได้ 
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีทักษะการประสานงาน สามารถประสานงานกับบุคลากรภายในส่วนงานและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
  • มีความกระตือรือร้น ทันเทคโนโลยี ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
  • มีความละเอียดรอบคอบในการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานการเงินและบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  JOB  DESCRIPTION

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางแผน จัดทำ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการของคณะฯ
  • ประสานงานกับคณะ หน่วยงาน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา และประชุมวิชาการของคณะฯ
  • ดูแล จัดการ การเบิก จ่าย ทำรายงานการใช้จ่าย การยืม-คืนเงินทดรองจ่ายของโครงการ
  • จัดทำเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ/ยืม/คืนเงิน ตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสาร ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน

  2. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. อัตราเงินเดือนแรกบรรจุระดับปริญญาตรี 20,090 บาท

  2. สวัสดิการของคณะฯ

  3. สวัสดิการของมหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ