รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (คุณวุฒิปริญญาโท)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  16 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษา

  • คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                       

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. งานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

  2. งานประมวลผลการศึกษา

  3. งานลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  4. งานตารางสอน และตารางคลินิกของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  5. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - คุณวุฒิปริญญาโท : สอบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Microsoft Office) ,สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       - คุณวุฒิปริญญาตรี : 17,500  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                          

  - ตรวจสุขภาพประจำปี  

   - ประกันสุขภาพกลุ่ม     

    *ความก้าวหน้าในสายงาน       

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  ทั้งนี้เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :