รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  21 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ (Word Excel Powerpoint)
  • สืบค้นข้อมูลบนเครือข่าย Internet  ระบบสารสนเทศ  และสามารถรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้.
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี ขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ดำเนินงาน  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกตจวิทยา  รายละเอียด ดังนี้

  • ดำเนินการ การรับสมัครและขบวนการสัมภาษณ์ ตลอดจนเปิดเทอม โดยประสานงานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย
  • จัดทำตารางการเรียนการสอนพร้อมจัดหาห้องเรียนและ ประสานงานวิทยากร
  • จัดทำและประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่วิทยากร ตลอดปีการศึกษา
  • เป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำวิชาในการจัดทำ มคอ.3 – 7 ทุกภาคเรียน
  • จัดทำและรวบรวมแบบประเมินต่างๆ ของนักศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน
  • รวบรวมข้อสอบ, จัดเตรียมการสอบ,รวบรวมคะแนนสอบ และแจ้งผลการศึกษาแก่บัณฑิตวิทยาลัย ทาง Online พร้อมทั้งแจ้งนักศึกษา ทุกภาคการเรียน
  • ประสานและดำเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์,อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์,กรรมการสอบโครงร่างสารนิพนธ์,กรรมการสอบสารนิพนธ์และกรรมการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษา
  • ดำเนินการและประสานงานด้านงานวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรฯ
  • จัดเตรียมและดำเนินการขบวนการประชุมและสอบต่างๆ ของหลักสูตรฯ พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องอาหารและอาหารว่าง   

   

  ดำเนินงาน  หลักสูตรประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ รายละเอียด  ดังนี้

  • ดำเนินการ การรับสมัครและขบวนการสัมภาษณ์ ตลอดจนเปิดเทอม
  • จัดทำตารางการเรียนการสอนพร้อมจัดหาห้องเรียนและ ประสานงานวิทยากร
  • จัดทำและรวบรวมแบบประเมินต่างๆ ของนักศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน
  • รวบรวมข้อสอบ, จัดเตรียมการสอบ,รวบรวมคะแนนสอบ และแจ้งผลการสอบ
  • ดำเนินการและประสานงานด้านงานวิจัยของแพทย์ในหลักสูตรฯ
  • จัดเตรียมและดำเนินการขบวนการประชุมและสอบต่างๆ ของหลักสูตรฯ พร้อมทั้งดำเนินการเรื่องอาหารและอาหารว่าง

  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • การสอบคัดเลือก

                               - สอบสัมภาษณ์

                               - สอบการปฏิบัติ 5 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน 

  คุณวุฒิ ปริญญาตรี  20,090  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 201 2585 ต่อ 154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :