รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานสถานที่
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กรกฎาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  26 สิงหาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

  ๒. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่รับสมัคร (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)

  ๓. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  ๔. มีจิตบริการ

  ๕. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. รับ-ส่งเอกสารในสำนักงานและนอกสถานที่

  ๒. ถ่ายเอกสารและจัดเอกสารของผู้บริหาร และเลขานุการผู้บริหาร

  ๓. ซื้อและจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารเช้า อาหารกลางวัน สำหรับผู้บริหาร                                     

  ๔. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย วัสดุงานบ้าน งานครัว ทำความสะอาด

  ๕. จัดเก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยงในห้องประชุมสำหรับผู้บริหาร

  ๖. อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร

  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๘,๖๙๐ บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6207 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :