รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (-)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  สถาบันโภชนาการ
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
 • เปิดรับสมัคร :
  8 กันยายน 2564
 • ปิดรับสมัคร :
  25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  31 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน อุดมศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
  3. อายุ ไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันสมัคร
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓
  5. มีความรู้ความสามารถในงานด้านการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติเบื้องต้น เช่น SPSS และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความขยันอดทน ละเอียดรอบคอบ บริหารจัดการงานและเวลาได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
  8. มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
  1. IELTS (Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ
  2. TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ
  3. TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ
  4. TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำากว่า ๙๐ คะแนน หรือ
  5. TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ
  6. MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน หรือ
  7. MU - ELT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  9.หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานและดำเนินการสนับสนุนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามกระบวนการของหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อสงสัย และอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายแก่นักศึกษาและบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. สำรวจ ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านการศึกษา ของหลักสูตรและสถาบันโภชนาการ และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการศึกษา
  4. จัดทำรายงานการพัฒนาตามระบบคุณภาพ เกณฑ์ และมาตรฐานองค์ประกอบต่าง ๆ ด้านการศึกษา
  5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาไทยและต่างชาติ
  6. ประสานงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านนโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
  7. ปฏิบัติงานทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม และบันทึกและทำรายงานการประชุมด้านการศึกษา
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 8002380 ต่อ 142 หรือ 084 1209499
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :