รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน
 • เปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ด้าน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือการวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือการติดตามผลด้านยุทธศาสตร์, TQA, Self-Assessment (SAR) การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์, การเขียนบทความ บทสัมภาษณ์ Press Release, การทำกราฟิกดีไซน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันรับสมัคร
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word / Excel / PowerPoint และอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  5. มีความคิดเชิงบวก พร้อมเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
  6. หากมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ 1 (รับ 2 อัตรา)
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยภายใน (Internal Factor) คณะฯ และร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ และเชื่อมโยงกับพันธกิจของคณะฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
  2. ศึกษา วิเคราะห์ คู่เทียบ คู่แข่ง เพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ หรือแผนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
  3. ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัด รวมถึงจัดทำตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
  4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ให้คำปรึกษา ถ่ายทอด สื่อสาร และประสานงาน แก่บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  6.จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ให้เป็นระบบ เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย 
  ลักษณะงานที่ 2 (รับ 1 อัตรา)
  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารในองค์กร ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจคณะฯ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และรับรู้บทบาทและความสำคัญของยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กร
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กลุ่มบุคลากรเป้าหมายในองค์กรเพื่อหาแนวทางการจัดทำแผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ของคณะฯ หรือแผนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
  3. พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะกับช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
  4. ศึกษากระบวนการ ขึ้นตอนการดำเนินงาน และรวบรวมเอกสารด้านคุณภาพของงานบริหารยุทธศาสตร์ เช่น เอกสารประเมินตนเอง (SAR) การบริหารความเสี่ยง เอกสาร / คู่มือคุณภาพ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ข้อเขียน : ภาระงานที่ 1 - ความรู้ด้านการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน ภายนอก คู่เทียบ คู่แข่ง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามกรอบแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการออกแบบกระบวนการทำงานด้านยุทธศาสตร์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  ภาระงานที่ 2 - ความรู้ด้านการเขียนบทความด้านยุทธศาสตร์ การจัดทำ Infographic เพื่อการสื่อสารยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อการสื่อสารยุทธศาสตร์ และการจัดทำรายงานหรือสาระสำคัญการประชุมให้แก่หัวหน้า
  สัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 23,400 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :