รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  วิทยาลัยราชสุดา
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  19 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  11 พฤศจิกายน 2565
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการเงินและบัญชี และมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านบัญชีหรือด้านการเงิน
  2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการเงินและการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. มีความรู้ทางด้านการบัญชี และโปรแกรมเกี่ยวกับระดับบัญชี
  5. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  6. มีความกระตือรือร้น อดทน เสียสละ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
  7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สามารถวิเคราะห์จับประเด็นสำคัญ และถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม
  10. มีประสบการณ์ด้านงานการเงินและบัญชี และมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  11. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงินและบัญชี ทุกแหล่งเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมเสนอข้อมูล ประกอบการพิจารณา
  2. ดำเนินการรับเอกสารเบิกจ่าย ตั้งหนี้ในระบบ ERP ทุกหมวดรายจ่าย พร้อมจัดทำฎีกา
  3. ดำเนินการลงรับเอกสารจากงานพัสดุ ตั้งหนี้โดยอ้างอิงและไม่อ้างอิงจาก PO ในระบบ ERP ทุกหมวดรายจ่าย พร้อมจัดทำฎีกา
  4. ดำเนินการแยกชุดฎีกาตามแหล่งเงินเพื่อส่งไปยังกองคลัง
  5. ดำเนินการออกใบจองงบประมาณ ในระบบ ERP
  6. ดำเนินการด้านกันเงินเหลื่อมปี
  7. งานธุรการ ลงทะเบียนรับส่ง พิจารณากลั่นกรอง/เกษียนหนังสือ
  8. ควบคุมและบริหารจัดการเงินสดย่อย-งานการเงิน ของส่วนงาน
  9. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี พร้อมประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกส่วนงาน
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

   1. คัดเลือกจากใบสมัคร

   2. สอบข้อเขียน

   3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรี เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท หรือระดับปริญญาโท เดือนละ ๒๓,๔๔๐ บาท
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕ - ๙ ต่อ ๑๒๓๒
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ