รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานคณบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  1 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  2 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย หรือเพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

  3. จบการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นอย่างน้อย ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านชีวโมเลกุล วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล หรือจุลชีววิทยาทางการแพทย์ หรือ Biomedical engineering

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานหรือการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล เช่น Real-time PCR, DNA andProtein Electrophoresis, Next Generation Sequencing, Flow Cytometry, Inverted Microscope, ELISA, Western blot, Cell culture หรือ เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค้นคว้า ติดตาม ต่อยอด องค์ความรู้ และนำมาแก้ปัญหา พัฒนา หรือ ริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยได้ด้วยตนเอง

  6. มีทักษะการใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

  7. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft office MS (Word, Excel และ PowerPoint) และ SPSS ได้เป็นอย่างดี

  8. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เป็นผู้มีระเบียบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน

  9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้มาขอรับการบริการ (เช่น บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และลูกค้าที่มาใช้บริการ)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ควบคุมและดูแลการใช้งานครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เช่น Flow Cytometer, Real-time PCR, High Speed Centrifuge , Ultra Centrifuge, Microscope

  2. แนะนำการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้มาขอรับการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ

  3. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค รูปแบบ วิธีการวิเคราะห์ แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. จัดทำเอกสารคุณภาพต่าง ๆ เช่น วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการดูแลรักษา ของเครื่องมือที่ได้รับมอบหมาย

  5. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

  6. สำรวจความต้องการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ จัดหาครุภัณฑ์ใหม่และทดแทนของเดิม

  7. จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)

  8. พัฒนา “Smart Laboratory: ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ” เช่น ระบบจองเวลาใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการด้วยระบบออนไลน์ การจัดการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยสื่อมัลติมีเดียการเบิกสารเคมีด้วยระบบออนไลน์

  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  17,500.- บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

  - เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - เงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะฯกำหนด)

  - ตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :