รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  2 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  8 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ด้านเศรษฐศาสตร์
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๓.๑   คุณวุฒิปริญญาเอกทุกสาขาวิชา และมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์

                (หากมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการรับปริญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ๓.๒   มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่เป็นไปตามเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ในการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  ลำดับที่

  ประเภทคะแนนทดสอบ

  คะแนน

  IELTS (Academic Module)

  TOEFL IBT (Internet Based)

  ๗๙

  TOEFL- ITP

  ๕๕๐

  TOEFL- CBT

  ๒๑๓

  MU GRAD Test

  ๘๐

   

  ๓.๓   ถ้าผู้สมัครมีค่า h-index ตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑.  งานสอน

  ๒.  งานวิจัย

  ๓.  งานบริการวิชาการแก่สังคม

  ๔.  งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

  ๕.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และหรือนำเสนอผลงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก  ๓๒,๔๕๐  บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 4415000 ต่อ 1119, 1126-1127
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ