รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สถาปนิก
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  30 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
  3. หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น Autocad , Sketchup รวมถึงโปรแกรมช่วยออกแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนในการทำงาน และสามารถใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนองาน รวมถึงการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  7. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  8. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  9. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
    นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ศึกษารายละเอียด คิด วิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ จัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาทางด้านสถาปัตยกรรม ของโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  2. ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  3. ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ กำหนดราคากลาง และงานก่อสร้างอาคารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  5. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมตามหลักวิชาชีพ
  6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน)

              - วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)

              - สอบสัมภาษณ์

  ** ผู้ที่สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่ผ่านเกณฑ์จึงจะได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4400 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :