รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พยาบาล
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่น้อยกว่า 36 คะแนน 
  • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานในขอบข่ายงานพยาบาลของแผนกรังสีวิทยา  โดยยึดตามมาตรฐาน/วิธีการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและหน่วยงาน
  • คัดกรองและประเมินผู้รับการตรวจ-รักษา ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจ-รักษา รวมทั้งจัดลำดับการตรวจและนำวิธีการดูแลผู้ป่วยมาใช้บนพื้นฐานของสภาวะผู้ป่วย
  • เตรียมประวัติและทบทวนผลตรวจที่เกี่ยวข้องให้รังสีแพทย์ทราบก่อนเริ่มการตรวจหรือหัตถการทางรังสีวิทยา เช่น ผลเลือด ผลปัสสาวะ ผลอื่นๆทางห้องปฏิบัติการ และผลทางรังสีวิทยา เป็นต้น
  • บันทึกอาการผู้ป่วย การรักษา และความก้าวหน้าของอาการต่างๆ ด้วยลายมือที่อ่านออกได้ง่าย มีการส่งต่ออย่างสม่ำเสมอ
  • ประสานงานกับผู้ป่วย ครอบครัว และสหสาขาวิชาชีพอื่นๆเช่น รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการดมยาสลบเพื่อดูแลและตอบสนองความต้องการตามความจำเป็นของผู้ป่วย  
  • ประเมินอาการ และเฝ้าระวังผู้ป่วยทั้งก่อน ระหว่างและหลังการทำหัตถการ รวมทั้งรายงานแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลให้ทราบเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง พร้อมส่งต่อข้อมูล
  • เตรียมอุปกรณ์  เวชภัณฑ์และยาที่ใช้ในการทำหัตถการ และปฏิบัติการทางรังสีร่วมรักษาได้อย่างถูกต้อง
  • ช่วยรังสีแพทย์ในการทำหัตถการและกระบวนการทางรังสีร่วมรักษา
  • ให้ความรู้ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจวินิจฉัยหรือหัตถการ และการเตรียมตัวก่อนทำ และการดูแลหลังการตรวจวินิจฉัยหรือทำหัตถการก่อนออกจากแผนก โดยใช้แหล่งทรัพยากรด้านความรู้ตามความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
  • บริหารสารทึบรังสีได้อย่างถูกต้อง ภายใต้ความรับผิดชอบของรังสีแพทย์   ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • คัดกรองผู้ป่วยหญิงที่มีโอกาสตั้งครรภ์ ในการตรวจรักษา
  • ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)
  • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
  • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 - 2,000 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,000 บาท

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0926044455 , 02-201-2585 ต่อ 146-148 ,153-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :