รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  5 มกราคม 2566 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 มกราคม 2566
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต ทั้งนี้ ต้องศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. มีความรู้ เกี่ยวกับการดูแล Data Center ตามมาตรฐาน Tier
  4. มีประสบการณ์ ด้านการจัดการ Firewall และ Cyber security

  5.   มีประสบการณ์ ด้านการวางระบบเครือข่าย

  6.   มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันต่างๆ ได้

  7. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานได้อย่างเป็นระบบ

  8. หากมี Portfolio ให้นำมาเสนอผลงานที่ผ่านมาด้วย     

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD TEST
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU GRAD PLUS
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  โดยผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วิเคราะห์พัฒนาระบบงานและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ บนระบบแม่ข่าย

  2. จัดทำแผน (PM) การบำรุงรักษาและต่ออายุการรับประกันระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด    เพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาในแต่ละปี

  3. จัดทำแผนดำเนินการในสภาวะฉุกเฉิน (Disaster Plan)

  4. จัดทำแผนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ (Change Control)

  5. ดูแลระบบเครือข่ายของศูนย์ฯ (Network / Firewall)

  6. ดูแลการทำงานของอุปกรณ์ และสายสัญญาณต่างๆ ภายในห้อง Data Center

  7. กำกับดูแลเครื่อแม่ข่าย ระบบงานภายใต้เครื่องแม่ข่าย สำหรับการใช้บริการต่างๆ ของศูนย์ฯ บนแม่ข่าย GLP / NLAC / LIS /    PHATOLOGY / LABANIMALS / VM และอื่นๆ

  8. ทำการสำรองข้อมูลสำคัญของ Database server, Application Server, File Server

  9. บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) กำกับดูแลการเพิ่มสิทธิในการเข้าใช้งานระบบต่างๆ

  10. จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ใช้ภายในศูนย์ฯ ขนาดไม่เกิน 1GB/คน

  11. จัดทำระบบสำรองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล  บนแม่ข่ายหลัก และแม่ข่ายสำรอง( (Backup and Recovery)

  12. ดูแลระบบข้อมูล SAN /NAS และ Tape Backup สำหรับแม่ข่าย

  13. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด

  14. กำหนดและออกแบบคุณสมบัติของระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด

  15. ประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่จากภายนอกด้านระบบแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย

  16. จัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่ และทะเบียนประวัติครุภัณฑ์สารสนเทศ

  17. บริหารจัดการระบบเครือข่ายบนพื้นฐานด้าน Cyber Security

  18. ระบบมาตรฐานคุณภาพ

  19. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา งานด้านประสานงานที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ