รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาฟิสิกส์
 • เปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  7 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  กรุณาอ่านเอกสารประกอบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ หรือ คุณวุฒิทางการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ./ค.บ.) สาขาฟิสิกส์ และสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางฟิสิกส์ดี
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3-ใบ สด.8)
  3. มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านปรับปรุงหลักสูตร, การจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมนักศึกษา
  4. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office Excel, Power point, MS Word ได้
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง
  7. หากมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
   1. การคุมปฏิบัติการฟิสิกส์/ห้องวิจัย
   2. ใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร/ฐานข้อมูล
   3. การจัดการระบบ IT เช่น จัดทำ/ดูแล Web , Network , Social platform
  8. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน  มีความประพฤติที่ดีอยู่ในอยู่ในระเบียบวินัยและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  2. ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เช่น ทำหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา
  3. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแล การใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ
  4. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ , ระบบคอมพิวเตอร์ , กิจกรรมของภาควิชาฯ/คณะฯ/มหาวิทยาลัย
  5. สามารถปฏิบัติงานประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท หรือ ศาลายา ได้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  สวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อยก่อนสมัคร หากเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015771, 022015013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :