รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  อาคารชุดมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  5 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  12 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ และอายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  5. มีความกระตือรือร้น และมีความอดทนในการทำงาน
  6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน/นิติบุคคลอาคารชุด, มีความรู้เกี่ยวกับพรบ.อาคารชุด และ พรบ.ควบคุมอาคาร หรือมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร เช่น การควบคุมการก่อสร้าง, การบริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                                             

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารสำนักงาน (อาคารชุดมิว ถ.วิภาวดี)  ทั้งทรัพย์สินส่วนกลาง และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. จัดเตรียม จัดทำ จัดเก็บ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารอาคาร
  3. ควบคุม ดูแลพนักงานบริษัทภายนอก (Outsource Services) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง
  4. จัดหาข้อมูล สำหรับเปรียบเทียบสินค้า/บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ดูแล รักษาทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาใบสมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติ

  ๒. สอบข้อเขียนความรู้เฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์

  ๓. การสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท /ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6095-6 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :