รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเกษตร
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  17 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. มีคุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ/การเกษตร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (การพิจารณาคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาจะถูกพิจารณาร่วมกับประวัติการทำงาน)
  3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านพันธุ์พืชสมุนไพร รวมการปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการอนุรักษ์
  4. มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ กำกับดูแลสวน/ภูมิทัศน์ และการดูแลพันธุ์ไม้หายากและ
   มีความหลากหลาย
  5. มีทักษะในการวางแผนจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลายหลาย
  6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารติดต่อประสานงานดี
  8. มีทักษะการทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
  9. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา ปฏิบัติงานในวันหยุด และปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  10. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
   นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. กำกับดูแลคนสวนให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามงานมอบหมาย
  2. กำกับดูแลบริษัทผู้รับจ้างงานสวน/ภูมิทัศน์ และงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่ภายในโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามงานมอบหมาย และตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. บริหารจัดการวางแผนการจัดหาสมุนไพรเพื่อปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ของอุทยานฯ และพัฒนาพื้นที่ให้มีพันธุ์ไม้ พันธุ์พืชสมุนไพรนานาชนิด ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างครบวงจรและยั่งยืน
  4. บริหารจัดการวางแผนด้านการตลาดและการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มยอดขายและให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
  5. เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการเกษตร และเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมด้านการเกษตรหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานที่ใช้ความชำนาญด้านการเกษตร เช่น ปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ย การดูแลรักษาพันธุ์ไม้หายากที่มาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย
  7. ประสานการทำงานร่วมกัน ให้ความเห็น และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ และการดูแลพื้นที่อุทยานฯภูมิทัศน์
  8. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
  9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  โดยการสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาตรี 20,090.- บาท/ปริญญาโท 23,440.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5272-4 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :