รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Visual)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • ปฏิบัติงาน :
  หอแสดงดนตรี
 • เปิดรับสมัคร :
  20 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  8 ธันวาคม 2560
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-2
 • อายุไม่เกิน :
  23 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีดนตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีอายุ 23-40ปี
  3. เพศชายหรือหญิง (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
  4. หากมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ควบคุม ดูแลการบันทึกภาพ
  2. ควบคุมระบบไฟคอนเสิร์ต งานกิจกรรมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. ควบคุมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ห้องควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในหอแสดงดนตรี
  4. งานตัดต่อภาพการแสดง และการผลิตออกเป็นผลงาน
  5. ประสานงาน ให้คำแนะนำ การขอใช้สถานที่จากบุคคลภายนอก ด้านการบันทึกภาพ
  6. จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ด้านหน้าหอแสดงดนตรี (P.R. (Internal))
  7. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ระบบภาพ  และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในห้องควบคุมระบบ หอแสดงดนตรี
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

 • หมายเหตุ :
  email: msmu.mahidol@gmail.com
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-8002525 ต่อ 1106, 1130, 1131
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :