รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  19 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  26 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ Internet
  3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทนและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดี
  4. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการประสานงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
   หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  78
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  547
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  210
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  700
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  98
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ระหว่างหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก และมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน
  2. ประสานงานและจัดทำเอกสารเรื่องการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ
  3. ประสานงานและจัดทำโครงการและเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
  4. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ ในเรื่องการลงทะเบียน การติดตามความคืบหน้าของนักศึกษา การโอนถ่ายหน่วยกิต การจบการศึกษา
  5. รวบรวมและจัดระบบข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร
  6. ปฏิบัติงานอื่นของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  เอกสารการสมัครงาน

  1. จดหมายสมัครงาน
  2. ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV)
  3. จดหมายรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร 2 ฉบับ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-0813-5 ตามวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :