รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารประกอบการสมัครงาน
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Pharmacology / Pharmaceutical Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ในประเทศและต่างประเทศ)
  2. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีประสบการณ์งานวิจัยในระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก ด้านการวิจัยยาในสาขาเภสัชวิทยา สารออกฤทธิ์ในสาขาเภสัชวิทยาในระบบต่างๆ
  4. ต้องมีผลงานวิชาการ / งานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็น First Author หรือ Corresponding Author
  5. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ตามที่ระบุในข้อกำหนด
  6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  7. ถ้ามีประสบการณ์เขียนขอทุนวิจัยหรือได้รับทุนวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. งานวิจัย
   - ปฏิบัติงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาค้นคว้า วางแผนงานวิจัย ตรวจวิเคราะห์ทดลองทางห้องปฏิบัติการ เก็บบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย จัดทำต้นฉบับผลการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
   - สนับสนุนการวิจัยของภาควิชาฯ
   - ขอทุนวิจัยจากภายนอกคณะ เพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง
   - มีความรู้ ความชำนาญ ทาง computer IT
  2. เทคนิค computer program งานวิจัย
  3. การนำสู่ผลิตภัณฑ์
  4. งานบริการวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน อาทิ เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในกระบวนการวิเคราะห์ จัดอบรมทางด้านที่เชี่ยวชาญ และร่วมการพัฒนามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
  5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกจากใบสมัคร
  2. สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)
  3. สัมมนาพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาเอก 32,450.- บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

  ประกันสังคม

  การตรวจสุขภาพประจำปี

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนสมัครงาน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015641, 022015013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :