รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลชีววิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  14 พฤศจิกายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารแนบท้าย
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา และสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดง วิทยฐานะว่าสําเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 - ใบ สด.8)
  3. หากมีประสบการณ์ทํางานด้าน การทำวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา สามารถจัดเตรียมการเรียนการสอนด้านชีววิทยาศาสตร์ ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี
  4. มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในด้านชีววิทยาศาสตร์
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office: Excel, Power Point, Word ได้
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง
  7. หากมีความรู้ความสามารถ หรือ ประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษดังนี้
   1. การออกแบบปฏิบัติการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
   2. ใช้โปรแกรมจัดการเอกสาร/ฐานข้อมูล
   3. การจัดการระบบ IT เช่น จัดทำ/ดูแล Web Network Social Platform ตัดต่อวิดิทัศน์ การจัดการเรียนการสอน online
  8. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีความประพฤติที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย และยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอันไม่ผิดต่อศีลธรรมและกฎหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  2. ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เช่น ทำหลักสูตร และกิจกรรมนักศึกษา
  3. ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแล การปฏิบัติงานวิจัย และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  4. ปฏิบัติงานวิจัย งานบริการวิชาการ การวิเคราะห์และหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
  5. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ เช่น การควบคุมดูแลครุภัณฑ์ต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ กิจกรรมของภาควิชาฯ / คณะฯ / มหาวิทยาลัย
  6. สามารถปฏิบัติงานประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท หรือ ศาลายา ได้
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท 23,440.- บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015670, 022015013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :