รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  12 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  19 สิงหาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  โปรดอ่านเอกสารประกอบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในโปรแกรม Microsoft Office (โดยเฉพาะ Word และ Excel) และ internet ได้ในระดับดี
  3. มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการมหากายวิภาคศาสตร์ได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหลักชีวอนามัยพื้นฐาน
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
  6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานรับบริจาคร่างกาย

  1. รับแจ้งการบริจาคร่างกาย และแจ้งการเสียชีวิตของผู้บริจาคร่างกายและประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับร่างทางโทรศัพท์
  2. ให้บริการการบริจาคร่างกายสำหรับผู้บริจาคร่างกายที่เดินทางมาบริจาคร่างกายที่ภาควิชาฯ
  3. ให้บริการการบริจาคร่างกายทางไปรษณีย์และจัดส่งเอกสารและบัตรประจำตัวผู้บริจาคร่างกายให้เร็วที่สุด
  4. จัดทำเอกสารคำแนะนำและแบบฟอร์มการบริจาคร่างกาย
  5. สรุปข้อมูลการส่งไปรษณีย์ทุกเดือน
  6. ช่วยพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ก้าวกระโดดสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. จัดทำหนังสือรับรองการรับร่างอาจารย์ใหญ่ เช่น ชพค.
  8. จัดทำเอกสารจัดซื้อของสำหรับหน่วยรับบริจาคร่างกาย
  9. ออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้เสียชีวิตเมื่อมีการปฏิเสธการรับร่าง

   

  งานเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่

  1. ติดต่อญาติ-ทำจดหมายเรียนเชิญญาติเข้าร่วมพิธีทำบุญต่างๆเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่
  2. จัดทำจดหมายขอความอนุเคราะห์โลงเพื่อบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่
  3. ติดต่อวัดสำหรับฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ก่อนนำไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงฯ
  4. ติดต่อญาติ-ทำจดหมายเรียนเชิญญาติเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงฯ อาจารย์ใหญ่
  5. จัดทำหนังสือขอไฟพระราชทานเพลิง
  6. เดินทางไปสำนักพระราชวังเพื่อขอไฟพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่รวมของแต่ละปีการศึกษา
  7. จัดทำจดหมายส่งเขตราชเทวีเพื่อขอเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงฯ
  8. ติดต่อญาติ-ทำจดหมายเรียนขอความอนุเคราะห์ร่างอยู่ศึกษาต่อ
  9. สั่งซื้อพวงหรีดสำหรับร่างอาจารย์ใหญ่ที่รับกลับไปทำพิธีทางศาสนาเอง
  10. สรุปการรับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ละเดือนให้อาจารย์ และจดบันทึกข้อมูลการบริจาคร่างกายและอาจารย์ใหญ่แต่ละเดือนเป็นข้อมูลแต่ละปี

   

  งานการเรียนการสอน

  1. จัดซื้อเครื่องดื่มให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ห้องปฏิบัติการ เมื่อมีการเรียนการสอน

   

  งานอื่นๆ

  1. ทำเบิก OT ของเจ้าหน้าที่รับร่างอาจารย์ใหญ่ให้ทันก่อนวันที่ 10 ของเดือน
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090.- บาท

  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  โปรดตรวจสอบเอกสารของท่านให้เรียบร้อย หากเอกสารของถ้วนไม่ครบถ้วน คณะกรรมการอาจพิจารณามิให้ท่านมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015402, 022015013
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :