รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักรังสีการแพทย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานรังสีเทคนิค
 • เปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  14 ตุลาคม 2565 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  18 ตุลาคม 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

  ๒. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรนอกเวลาราชการ ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้

  ๓. สามารถศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในงานบริการทางรังสีเบื้องต้นได้

  ๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้

  ๕. สามารถประสานงานกับบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้

  ๖. มีความสามารถในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  ๗. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

  ๘. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้งานได้เร็ว มีทักษะในการสื่อสารดี มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง

  ๙. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ HA, ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ด้านการให้บริการทางรังสีวิทยา

              ๑.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจทางรังสีวิทยา ขั้นตอนการตรวจ และการปฏิบัติตัวหลังจากรับการตรวจแล้ว

              ๑.๒ ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ General X-rays, Bone Mineral Density, Computed Tomography, Ultrasound และ Mammogram โดยปฏิบัติงานตามตารางการมอบหมายงานในแต่ละเดือน

              ๑.๓ จัดให้มีการป้องกันอันตรายจากรังสี อันสมควรแก่ความรู้ตามวิชาชีพรังสีเทคนิค

  ๒. ด้านการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสี

              ๒.๑ ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีตามที่ได้รับมอบหมาย

              ๒.๒ บำรุงรักษา เครื่องกำเนิดรังสีและอุปกรณ์ทางรังสีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

   ๓. ให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านรังสี

               ๓.๑ ควบคุมและให้คำแนะนำนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากรังสี และการป้งอกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ปกิบัติงาน ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการรังสีในโรงพยาบาล

              ๓.๒ ให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงาน

              ๓.๓ จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา

              ๓.๔ เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทางรังสีวิทยา และถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาแก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน และจัดทำรายงานต่อหัวหน้างานรังสีเทคนิค

  ๔. ด้านการวิจัย

              ๔.๑ ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการให้บริการ

              ๔.๒ เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมวิจัย

              ๔.๓ แสดงผลงานวิจัย

   ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย       

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท ยังไม่รวมค่าใบประกอบวิชาชีพ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :