รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้อำนวยการ (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  6 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  9 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  15 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ข้อ 2 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการต้องมีคุณสมบัติ คุณลักษณะตามภารกิจหน้าที่ และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม รวมทั้งหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 12 รายละเอียดดังนี้

  1. คุณสมบัติ ตามข้อ 6 ของข้อบังคับฯ

  (1) ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

  (2) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลา

  (3) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  แต่ถ้ายังเป็นข้าราชการ จะต้องมีหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหา หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

  กรณีที่เป็นบุคคลภายนอก จะต้องแสดงเจตนาที่จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานเต็มเวลาต่อคณะกรรมการสรรหา หากได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน

  คุณสมบัติ (3) นี้ให้ยกเว้นในกรณีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วนงานในกรณีที่ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานนั้นว่างลง

  2. คุณลักษณะตามภารกิจหน้าที่ ตามข้อ 7 ของข้อบังคับฯ

  ด้านวิชาการ

  (1) มีประสบการณ์ด้านการสอน การวิจัย และมีสัมฤทธิผลทางวิชาการสูง

  (2) มีความคิดริเริ่มในทางวิชาการ

  (3) มีความสนใจ เอาใจใส่ด้านการศึกษา

  ด้านการบริหาร

  (1) มีความรู้ ความเข้าใจในภาระงานของส่วนงานเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการบริหารงานและวางแผน

  (2) มีลักษณะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่ส่วนงาน

  และมหาวิทยาลัย

  (3) มีความยุติธรรมและเมตตาธรรม

  (4) มีประสบการณ์และความสามารถในการติดต่อประสานงานระดับส่วนงานมหาวิทยาลัยและนานาชาติ

  (5) เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม

  (6) ยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น

  ด้านจริยธรรม เป็นผู้มีประวัติอันดีงาม ทั้งในด้านการงาน และส่วนตัว มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี

  3. ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 6 (ข) ดังนี้

  (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง

  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

  (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่ ก.บ.ค. กำหนด

  (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

  (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี

  (5) เป็นบุคคลล้มละลาย

  (6) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  (7) เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ

  (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น

  (9) เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

  4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ตามข้อ 12 ของข้อบังคับฯ เฉพาะผู้สมัครจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

  (1) อายุไม่เกิน 62 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

  (2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

  (3) ควรมีประสบการณ์ทำงานในระดับนานาชาติ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
   ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการสรรหา โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติส่วนตัวและผลงาน แนวคิด วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ สมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเป็นผู้นำ ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความรู้ความเข้าใจในพันธกิจของสถาบัน การตัดสินใจแก้ปัญหา การทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน เป็นต้น โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ พร้อมเงินประจำตำแหน่ง

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6390, 0 2849 6279 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :