รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิจัยและวิชาการ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  9 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  5 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  12 กันยายน 2565
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การบริหารโครงการ การจัดการด้านการเงินและบัญชี การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือจัดทำฐานข้อมูลโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  ไม่จำกัดอายุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น Microsoft Office , Adobe Acrobat Pro เป็นต้น และโปรแกรมฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น Microsoft 365 , Google Drive , ZOOM Meeting , Cisco Webex Meeting เป็นต้น
  4. มีทักษะการสื่อสาร  การประสานงาน มีจิตบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
  5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. มีประสบการณ์ด้านการประสานงานโครงการ การบริหารโครงการ การจัดการด้านการเงินและบัญชี
   การสนับสนุนงานด้านวิชาการ/ด้านวิจัย หรือจัดทำฐานข้อมูลโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. บริหารจัดการโครงการให้บริการทางวิชาการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด อาทิ การออกเอกสารขออนุมัติโครงการ การแจ้งเตือนครบกำหนดส่งมอบงาน การออกเอกสารส่งมอบงาน การออกเอกสารเรียกเก็บเงินงวด การดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการ การบันทึกบัญชี
  2. บริหารการจัดกิจกรรม สัมมนา เพื่อผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของภาคอุตสาหกรรม
  3. เผยแพร่ข้อมูลการเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานภายนอกไปยัง อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจภายในมหาวิทยาลัย
  4. จัดทำระบบ/ทะเบียนคุม เพื่อกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง และสอดคล้องกับข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย
  5. รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้บริการทางวิชาการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  6. จัดเก็บและรักษาข้อมูลโครงการให้บริการทางวิชาการให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้
  7. เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ อ่อนไหวและควบคุมดูแลการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
  8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

  2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่อัตราเงินเดือน 20,090 บาท

  ขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496077 (คุณธราทิพย์)
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :