รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  15 สิงหาคม 2565
 • ปิดรับสมัคร :
  15 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อ :
  30 กันยายน 2565
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ด้านการจัดอบรม 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารการศึกษา, สังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
  ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี โดยนับจากวันที่สอบถึงวันที่ปิดรับสมัครงาน
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  งานจัดทำหลักสูตร                 

  • ร่างแผนการจัดอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ และหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ           
  • ร่างโครงการ/งบประมาณค่าใช้จ่าย/ปรับงบประมาณ สัญญาการยืมเงิน ขออนุมัติเบิกเงิน และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ  
  • จัดทำตารางการอบรม เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมและ upload ไฟล์การบรรยายใน google drive ของแต่ละหลักสูตร
  • เตรียมดำเนินการดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องห้องประชุม สถาที่จัดอบรมและการจัดเลี้ยงตลอดหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ      
  • รวบรวม จัดทำข้อมูลผู้สมัครเข้าอบรม และทำเนียบรุ่น ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหลักสูตร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  • ติดต่อประสานงานวิทยากร และกลุ่มวิทยากรในแต่ละรายวิชา       
  • เตรียมดำเนินการดูแลและอำนวยความสะดวกเรื่องสำรองที่จอดรถแก่วิทยากร จอดรถรับ-ส่ง สำหรับการเดินทางต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร                 
  • ร่าง/พิมพ์ กำหนดการอบรม จดหมายเชิญวิทยากร จดหมายตอบรับ จดหมายขอบคุณ จดหมายขอความอนุเคราะห์ดูงานหน่วยงานต่าง ๆ และจดหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง               
  • ประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารเวียนรับสมัครเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอกของคณะฯ ของแต่ละหลักสูตร                  
  • ออกแบบแผ่นพับ ป้ายชื่อต่าง ๆ ของหลักสูตร โพสข่าวสาร กิจกรรม ในเว็บไซด์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของงานโรงเรียนการบริหารโรงพยาบาล            
  • ติดต่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกคณะฯ                    
  • เตรียมดำเนินการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่พัก การจัดเลี้ยง การเดินทาง และสถานที่จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ภายนอกคณะฯ ตลอดหลักสูตร                   
  • จัดทำแบบประเมินผลรายวิชา วิทยากร และภาพรวมของหลักสูตร พร้อมสรุปผลการประเมิน                
  • จัดทำแบบติดตามผล และรายงานสรุปผลการประเมิน 6 เดือน ของแต่ละหลักสูตร                       
  • จัดทำข้อมูสำหรับการประชุม และจดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ หรือการประชุมอื่น ๆ  จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรต่าง ๆ              

  งานด้านฐานข้อมูล                                 

  • รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลวิทยากร ผู้เข้าอบรม และศิษย์เก่าของแต่ละหลักสูตร   
  • จัดทำรายงาน และเสนอผู้บังคับบัญชาทุกไตรมาส            

  งานด้านอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าอบรม วิทยากรและบุคลากรภายในคณะฯ ที่จะเดินทางไปดูงานต่างประเทศในหลักสูตร              

  • ร่างโครงการ/งบประมาณค่าใช้จ่าย ขออนุมัติเบิกเงิน และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุม้ติ                 
  • จองและซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบิน สำรองที่พัก และการเดินทางขณะอยู่ต่างประเทศ                      
  • เตรียมข้อมูลสำหรับการเดินทาง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)              
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอ VISA และจัดทำ PASSPORT 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  •   สอบสัมภาษณ์
  •   สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 146-154
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :